Ngành đào tạo

Ngành Luật

Ngành Luật

Ngành luật là một ngành tương đối rộng. Đây là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống ph...

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Việt Bắc, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩn...